menu
Geçmişten Günümüze Türkiye’de Oynanan Çocuk Oyunları
Bu çalışma ile eski yıllarda, Türkiye’nin farklı bölgelerinde, çocuklar tarafından oynanan bazı oyunlar ile günümüzde teknolojinin gelişmesi ile oluşan yeni oyunların karşılaştırması yapılmıştır.

Geçmişten Günümüze Türkiye’de Oynanan Çocuk Oyunları

GİRİŞ

            Oyun, çocuğundeneyimleyerek kendi kendine öğrenmesini sağlayan,  eğlenmek amacıyla ve içsel olarak güdülenen,  bazen kuralları belirlenmiş vebilinen,  bazen de kendiliğinden gelişen ve mutluluk, coşku,heyecan,  merak duygularını da içinde barındıran  davranışlardanoluşan bir etkinliktir[1].

            Oyun, çocuklarıngelişiminde önemli bir yer alır. Çocuk, kendi kendine veya arkadaşları ile heralanda oyun oynamanın ve sosyalleşmenin bir yolunu bulur. Oynadığıoyunlarla  sorumluluk alır, toplumsal kuralları öğrenir. Düşünce, duygu veilişkiler açısından oyun yoluyla kontrol kazanır. Yetişkinler açısından oyun,çocuğun eğlenmesine ve oyalanmasına yarayan amaçsız bir uğraştır.  Oyun, çocuklarla iletişim kurmanın ve onların dünyasını paylaşmanınen doğal yoludur ve en sağlıklı sonuç veren yöntemidir.  Çocuk için iseoyun,    içinde yaşadığı ve mutlu olduğu bir dünyadır. Kısacaoyun, çocukları eğlendirirken aynı zamanda onların sosyal, psikolojik vefiziksel gelişimine etki etmekte ve grup içinde karşılıklı anlayış, hoşgörü vebirbirine saygı göstererek yaşama duygularının temellerinin atılmasınısağlamaktadır.

            Oyun bebekliğin ilk devrelerinden itibarenbaşlar ve devam eder. Oyun çocuğun kendini ifade edebilmesi, yaratıcıbecerilerini geliştirmesi ve iyi vakit geçirmesi için iyi bir araçtır. Bununlaberaber anne baba ilişkisindeki pek çok çatışmayı çözmek ve bir uzlaşma ortamıyaratmak için en önemli alanlardan biridir.

            Çocuğungerçek hayata hazırlanması oyun sayesinde olur. Ayrıca oyun içerisinde çocuğunkişiliği ortaya çıkar. Çocuk oyun aracılığıyla rahat konuşmayı, kendini ifadaetmeyi, yeni bilgiler edinip yeni nesneleri tanımayı öğrenir. Çocuğun en doğalöğrenme yöntemi olarak oyunu söyleyebiliriz.

            Oyunun birfaydası da iletişim kuramamış anne baba ve çocuk arasındaki ilişkiyikurmasıdır. Çünkü ebeveyn ile çocuğun ilişkisinin önemli bir kısmı oyunaracılığı ile gerçekleşir. Oyun oynayarak ebeveyn ve çocuk çocuklarınayaklaşabilirler ve onları keşfetme fırsatı yakalarlar. Anne ve babalarçocuklarıyla oyun oynayarak çocukla güzel vakit geçirmek hem de onlara birşeyler öğretmek amacı taşırlar. Bu yüzden çocuğuyla ilişkisini daha iyi birhale getirmek isteyen ebeveynler önce çocuğuyla oyun oynamalı daha sonraoynadığı oyunu olumlu hale getirmelidir. Örneğin;yasak olan bir şeyi yaptığı için annesi tarafından cezalandırılan bir kızçocuğu, oynadığı evcilik oyununda kendisi anne olur ve bebeğini azarlar. Çünkü buradaartık kendisi suçlu değil, cezalandırıcıdır. Böylece, çocuk duyduğu suçluluk vekızgınlık duygusunun üstesinden gelmeye çalışır.

            Günümüzde oyun, ders programlarındabir eğitim aracı olarak kullanılmaktadır. Özellikle küçük çocuklar, düşünereköğrenemezler. Onların öğrenmeleri yaşantı ve deneyimleri aracılığı ilegerçekleşmektedir. Akandere’ye (2004) göre, gerçek hayattan alınan örnekler,çocukların ileriki hayatlarında ne yapmaları gerektiğini gösteren bir eğitimyoludur. Oyun ve oyuncağın geçmişi insanlık tarihi kadar eskidir. Tarih boyuncaçocuklar, genellikle oyunlarını kendileri oluşturmuşlar ya da büyüklerinoynadıkları oyunları değiştirerek oynamışlardır. Bugün bilinen ve oynanan pekçok oyunun eski çağlarda da bilindiği ve oynandığı, en eski oyun araçlarındanbirisinin taşlar olduğu ve en eski taş oyununun ise “Beş Taş” olduğubelirtilmekte ve bu tür oyunların farklı kültürlerde taş yerine farklımalzemelerle örneğin; aşık kemikleriyle oynandığı da görülmektedir.

            Yine “top” ve “ip” çocukların eneski oyun araçlarındandır. Türkiye’de geçmişte oynanan eski çocuk oyunları;taşın uzağa atılmasını amaçlayan veya bir taşla başka bir taşı vurma oyunlarıolduğu gibi, bezden ya da deri veya meşinden yapılmış toplarla oynanan koşmacaveya kovalamaca türü oyunlardır. Ayrıca, cirit oyunu gibi, değneklerle oynanantop oyunları da vardır. Bu oyunlar, bugün batıdan transfer ettiğimiz golf ya dahokey oyunlarının ilkel şekilleridir (Akandere, 2004). Çocukların oyunetkinlikleri ve kullandıkları oyuncaklar, onların çocukluğunun önemli birparçasıdır.

            1. Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları

            Geçmişten günümüze sadece oyunlarıntarzları kalırken, kullanılan malzemeler değişmiştir. Bezlerle yapılanbebeklerin yerini plastik bebekler almış, tellerden ve tahtadan yapılan arabalarınyerine pilli arabalar yapılmıştır. Kale, beştaş gibi oyunların yerine bilardove bowling oynanmaya başlanmıştır.

             Eskiden çamurdan oyuncaklar yapılırken, şimdihamurdan oyuncaklar yapılıyor. Eskiden çocuklar sabahtan akşama kadar sokaktaoynarlardı. Günümüzde çocuklar evlerinde oynamaya başladılar. Çünkü kentleşmearttığı için, binalar yapıldığı için oyun alanları azaldı. Bu nedenle sokakoyunlarının yerine evde bilgisayar oyunları oynanıyor. Artık günümüzde oyundenince aklımıza bilgisayar oyunları geliyor. Geçmişte oynanan çocukoyunlarında arkadaşlık ortamı sağlanırdı. Günümüzde oynanan bilgisayar oyunlarıçocukları birbirinden uzaklaştırıyor ve nihayetinde arkadaş ilişkilerininzayıflamasına neden oluyor.

           

 

            1.1. Geçmiş Yıllardaki GelenekselÇocuk Oyunları

            1.1.1. Beş Taş

            Karşılıklı iki kişi tarafındanoynanır. Taşlar 5 (beş) adet yere atılır, ilk önce birler oynanır. Birlerde;oyuncu bir taşı baş hizasına kadar havaya atar ve havaya attığı taş yere düşenekadar taşı havaya attığı elle yerden bir taş alıp havaya attığı taşı tutmakzorundadır. Tutamazsa yanar. İkiler, üçler, dörtler şeklinde devam eder.Nihayetinde elinin üzerinde eksik taş yakalarsa ve avucuyla tutamazsa yanmışolur. Tüm bu hareketleri yanmadan yapıp tamamlarsa, oyunda başarı sağlamış olurve rakibine karşı bir oyun ilerde olur. Aynı oyun koyun, kuzu ve keçilerin önayaklarının dizlerinden çıkan aşık kemikleriyle de oynanır. Hatta taştan ziyadeaşık kemikleriyle oynanmaktadır.

            Bu oyun evde, sokakta kısacası bir arayagelen iki kişinin ilk öncelikle tercih ettikleri bir oyundu. Tüm çocuklartarafından bilinir ve oynanırdı.

            1.1.2. İstop

            Üç ve daha çok oyuncuyla, kız veerkek karışık olarak iyi havalarda dışarıda oynanan bir oyundur. Çok oyuncuolursa daha neşeli olur. Her oyuncu kendine bir takma isim bulur veya kendiisimleri ile oynarlar. Ebe olan ortaya geçer ve elinde topu havaya atarakbirinin ismini söyler. İsmi söylenen çocuk havaya atılan topu yakalamayaçalışır. Topu tuttuğu anda "İstop" der. Bu arada çocuklaruzaklaşabilecekleri kadar uzaklaşırlar. Ancak topu tutan çocuk "İstop"dediği anda herkes olduğu yerde kalır. Topu en yakın olana atıp vurmayaçalışır. Duran çocuklar hiç kımıldamazlar. Eğer vurursa ebe o çocuk olur vetopu havaya atar. Vuramazsa topu ebe çocuk yine alır ve havaya atarak oyunadevam eder.

            1.1.3. Kale Yıkmak

            Oyunculareşit sayıda iki gruba ayrılırlar. Düzgün büyükçe 3 (üç) adet taş dikilir. 20-25metre uzaklığa da yine aynı şekilde 3 (üç) taş dikilir. Oyuncularatabilecekleri büyüklükte taşları atarak yıkmaya çalışır. Her oyuncu birer defaatar. Ancak her taş yıkan oyuncu bir defa daha atma hakkı kazanır. Eğer 3(üç)  taşı yıkamamışlarsa taş atma sırasıkarşı tarafa geçer. Bu defa da onlar taş atarak rakip kaleleri yıkmayaçalışarak oyun devam eder. Eğer bir grup her 3 (üç) taşı da yıkabilirse önegeçmiş olur ve kaleler değişir. Taşlar yeniden dikilerek oyuna devam edilir.Belli bir sayıyı elde eden grup oyunu kazanır.

            Bu oyungenellikle kırlarda ve açık alanlarda oynanırdı. Çocuk oyunu sayılabileceğigibi gençlerin ve yetişkinlerinde zevkle oynadığı bir oyundu.

            1.1.4. AyakTokmağı

            Bu oyunda dabüyük bir ebe çizilir. Büllü ise bir çöptür. Oyuncu büllüyü eline alır. Büllüyüelinden bırakır ve ayağı ile tekme vurarak uzağa fırlatır. Diğer oyuncuyakalayabilirse bunda da oyuncunun hakkı ve sayıları çıkabilir. Oyuncu elinealdığı büllüyü ebenin içine atmaya çalışır. Diğer oyuncu havada iken vurarakuzaklaştırmaya çalışır. Eğer büllü ebenin dışında ise adımla sayılır. Eğerçizgi üzerinde ise buna " yarım ellik " denir ki bu durumda oyuncuatışı yenileyebilir. 50 (elli) ve 100 (yüz) gibi bir sayıyı tamamlayınca cezaverilir.

            1.1.5. Çizgi

            Beş köşedenoluşan bir dikdörtgen çizilir. İki tane yan yana çizilerek onlu da olabilir.İnce düz bir taş alınıp önce birlere atılır. Tek ayak sekerek önce beşlerevarılır. Beşlerde iki ayağını yere basabilir. Sonra tekrar sekerek geri döner.Taşı da bulunduğu yerden beraberinde geri çıkarır. Taş veya ayağı çizgiyegelirse yanmış olur. Beşleri de bitirdikten sonra gözlerini kapatarak yürüyerekçizgiye basmadan beşlere varır. Orada gözlerini açarak döner. Çizgiye basmadanbitirdikten sonra arkasını dönerek taşı başının üzerinden atar. Hangi bölümegelmişse o bölüm onun olur. O artık orada ayaklarını basıp dinlenebilir.Gözlerini açabilir. Diğer oyuncu ise buraya hiç ayak basamaz. Orayı atlamasıgerekir. Yalnız beşleri alamaz.

           

            1.1.6. YağSatarım Bal Satarım

            Oyuncularbir yuvarlak oluşturacak şekilde otururlar. Ebe eline mendil alarak dolanmayabaşlar. Bu arada " yağ satarım bal satarım, ustam ölmüş ben satarım, ustamkökü sarıdır, satsam on beş liradır. Zambak zumbak dön ardına iyi bak"şeklinde tekerleme söyler. Ebe dolaşırken mendili oturanlardan birinin arkasınabırakır. Eğer arkasına bıraktığı oyuncunun haberi olmuşsa mendili alıp ebeyikovalamaya başlar. Ebe de bir defa dolanıp o oyuncunun yerine oturur. Eğeroyuncunun haberi olmamışsa ebe bir dahaki dolaşmasında mendili alıp o oyuncuyavurmaya başlar. O da kalkıp bir defa dolanır gelip tekrar yerine oturur. Oyunböylece devam eder.

            1.1.7. AçKapıyı Bezirgan Başı

            İki kişikendi aralarında kendilerine şifre isim seçerler. Daha sonra birbirlerinedönerek tutarlar. Diğer oyuncular arka arkaya dizilirler. Aç kapıyı bezirgan başıdiyerek gelirler. Kapı görevi yapan o iki kişi ellerini kaldırarak onlarıngeçmesini sağlar. Oyuncular aralarına gelince teker teker onları kollarınınarasına alır. Araya aldıkları oyuncunun kulağına şifre isimlerini söyleyerekhangisini istediğini sorarlar. Oyuncuda bu bilmediği isimlerden rast gele birtercih yapar. Kimin ismini söylemiş ise onu arkasına geçirir. Bütün oyuncularbu şekilde yerlerini alınca araya bir çizgi çizilir. Öndeki oyuncular birayakları bu çizgide olacak şekilde birer ellerini tutuşurlar. Diğer oyuncularda bunlara bağlı birbirlerine asılmaya başlarlar. Hangi grup diğer grubuçizgiden kendilerinden tarafa geçirebilirse oyunu kazanır.

            1.2.Günümüzde Oynanan Çocuk Oyunları

            1.2.1.Bilgisayar Oyunları

            Bilgisayaroyunları teknolojinin eğlence alanındaki en yaygın kullanımlarından birisiolarak vasıflandırılabilir. Bilgisayar oyunları ile bilgisayar teknolojisininbirbirini tetiklemesiyle her iki alanda da inanılmaz bir ivme ortaya çıkmıştır.Bilgisayar teknolojisi geliştirildikçe daha iyi oyunlar üretilmiş, bu oyunlarınihtiyaçlarını karşılamak için bilgisayar teknolojisi geliştirilmiştir.

           

            1.2.1.1. Metin2

            Aşırı şiddetiçeren ve Kore’de tasarlanan "Metin 2" isimli oyunda satır, kılıç,pala, balta gibi kesici delici aletler kullanılıyor. Parayla karakterleringüçlendirildiği oyunda savaşlar yaşanıyor. Dünyada ortalama 150 milyon insanınoynadığı oyunda, her oyuncu bir karaktere sahip. Türkiye’de yasaklanan oyununşiddete yol açtığı ve bağımlılık yaptığı ortaya çıktı.

            “Geçtiğimizyıllarda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Hakan Ekinci’nin bilgisayarda Metin 2isimli oyunu oynadığı tespit edildi. Ön otopsi raporuna göre Hakan Ekinci’ninintihar ettiği belirlendi. Aile ısrarla cinayet üzerinde dursa da çocuğunoyundan etkilenerek intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor[2]”.Maalesef dünyada ve ülkemizde birçok çocuğun ölümüne neden olan bu oyunyasaklanmasına rağmen hala erişilebiliyor.

            1.2.1.2.Mavi Balina

            50 adettalimatın yerine getirildiği oyunda, bazı maddeler ölümcül tehlike içeriyor.Gençleri etkisi altına alan bu oyunda “Bu dünya bizim için değil”, “Kendinizikaç sıkıcı gün daha yaşamaya zorlayacaksınız?” gibi sorular yöneltiliyor. Bütüngün korku filmlerinin izlenmesi istenen oyunda en son, yani 50. günde intiharayönelten talepler gençlere sunuluyor.

            “Kırgızistan'dada gençler arasında yaygınlaşan Mavi Balina oyunu, kısa süre içinde birçokkullanıcıya erişti. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla birlikte bu oyununintihar vakalarını tetiklediğini bildirdi[3]”.Bu oyunu oynayan iki çocuk geçtiğimiz aylarda intihar girişiminde bulununcaailelere uyarı yapıldı.

            1.2.1.3. PES

            PES 2011, PES2012, PES 2013 ve PES 2014,PES 2015, PES 2016, PES 2017 gibi versiyonlarıbulunmaktadır. Futbol severlerin vazgeçilmez oyunlarından biridir. Pek çokyerden, pek çok şekilde bu oyunu oynamanız mümkün. İster online ister isenizoyun salonlarında bu oyunu oynayabilirsiniz.

            PES oyununuoynamaya, oyun yüklendikten sonra devam et diyerek oyundaki takımınızın formarengini seçerek başlarsınız. Oyunda takımınıza seçmeniz gereken üç renkbulunur, bunlardan ilk ikisi takımınızın forma rengi diğeri ise formanızdakiarmanın rengidir. Bu renkleri oluşturmak istediğiniz takıma göre seçebilirsiniz.

            Zira kendioyuncularınızı seçmeniz de mümkündür. Buna ek olarak PES 2014’te rakiplerinizleyaptığınız maçları kazandığınızda bir üst tura çıkabilmeniz hatta turnuvayakatılıp kupayı alabilmeniz mümkündür. Pes oyununda elinizde bulundurduğunuzoyun konsoluyla, oyuncularda yönlendirme yapmanız mümkün, konsolun üzerindekituşların size bazı özellikler için yardım sağladığı görülüyor.

            Bağlayıcıetkisi olan bilgisayarda oyun oynayan çocuklar, birçok etkenle karşı karşıyakalıyor. Büyülenmiş bir ifadeyle bilgisayara bakan, saatlerce oyun oynayan,tablet-telefon-bilgisayar üçlüsü olmadan yaşamayan çocuklar şimdiler de pedagogve psikologların da ilgi alanında.

            1.2.2.Akıllı Telefon Uygulamaları

            Elimizdendüşüremediğimiz akıllı telefonlar hayatımızda büyük yer kaplarken, mobiloyunlar da aynı hızla bilgisayar oyunlarının yerini almaya başladı. Sonzamanlarda bağımlılık yapan mobil oyunları inceleyelim.        

          1.2.2.1. Hill Climb Racing                               

            KarakterNewton Bill ile birlikte, daha önce keşfedilmemiş yerlere fizik kurallarınauyarak ulaşmaya çalışılıyor. Oyunda birçok farklı çevresel öge ve kullanıpgeliştirilebilecek araç bulunuyor. Oyunu oynamak için ise bir gaz ve bir frenolmak üzere iki tuş bulunuyor. Gaza çok basıldığında aracın önü kalkıp taklaatıyor ve Bill hassas boynunu kırıyor. Buna engel olmak için yavaş ilerlemek vearacın önü kalktığı zaman bol bol fren kullanmak gerekiyor.

            Bu uygulamagenelde erkek çocukların ilgisini çekmekte. Oyunun büyüsüne kapılıp babasınınarabasını kaçırmaya çalışan çocukların ruh halinde nasıl bir etki yaratıldığıgörülmektedir.

            1.2.2.2. PokemonGO

            “90’larınsonu ve 2000'li yılların başında tüm dünyayı saran Pokemon çılgınlığı, ceptelefonu uygulaması olarak geri döndü. Nintendo ve Niantic'in ortak yapımı olanPokemon GO, şimdilik Yeni Zelanda, Avustralya ve ABD'de indirilebilir durumda[4]”.Ücretsiz oyunda 722 Pokemon karakteri, telefonların kameraları ile yakalanmayaçalışılıyor. Ancak farklı bölgelerdeki Pokemonları yakalayabilmek ya darakiplerle mücadele edebilmek için oyuncuların bazen kilometrelerce yol katedilmesi gerekiyor.

            PokemonGO'nun günlük aktif kullanıcı sayısı Twitter'ı geçmek üzere... Sanal dünya ilegerçek dünya birleşti, oyun rekor kırdı. Arttırılmış gerçekliği ile dünyadahızla yayılan Pokemon GO'da bir kullanıcı günlük ortalama 43 dakika kadar oyuniçerisinde aktif kalıyor. Sanal gerçeklik oyunlarında bağımlılık yaptığıgerekçesiyle uyarılarda bulunan uzmanlar, arttırılmış gerçekliği ile popülerolan "Pokemon Go" oyununda, gidecekleri yerlere dikkat etmelerini,oyun içerisinde fazla aktif kalmamalarını öneriyor.

            1.2.2.3.Candy Crash Saga

            Sosyal medya mecralarında aktifsenizsiz de her gün gelen mesajlar sayesinde bu oyunun ne kadar fazla kişitarafından oynandığının, sevildiğinin farkındasınızdır. Arkadaşlarınız ile çokrahat yarışabileceğiniz ve rekorlarınızı paylaşabileceğiniz bu oyun özelliklekadınlar tarafından daha fazla seviliyor. Çocukların da yoğun ilgi gösterdiğibu uygulama yüzlerce bölümden oluşmakta ve çocukları saatlerce telefonun başınahapsetmektedir.

            2. Geçmişteve Günümüzde Oynanan Çocuk Oyunları Arasındaki Farklar

            “Eskidenoynanan oyunları günümüz oyunları ile karşılaştırdığımız zaman daha eğlenceliolduklarını ve birlik beraberlik içerisinde bir şeylerin paylaşıldığıgörülüyor. Arkadaşlıklar edinilir, oyunlardan sonra gezip dolaşılırdı[5]”.Bir arada olmanın tadı çıkartılırdı. Eskiden oynanan oyunlara baktığımız zamanuzun eşek, körebe, misket, çivi, gazoz kapakları, seksek, saklambaç, çelikçomak, mendil kapmaca gibi bir çok oyun daha oynanırdı.

            Günümüzdeeski oyunlara göre hayatımız daha sade ve teknoloji bağımlısı haline gelmişdurumdayız. Bilgisayarın kısa süre içerisinde yaygınlaşması ile birlikteçocuklar dışarıya çıkmak yerine evde birbirleriyle oyun oynamayı tercihediyorlar.

            Arasındakifarklar her alanda kendisini gösteriyor. Günümüz oyunları teknolojinin deetkisiyle gerçek bir oyun olmamaktadır. Arkadaşlarla bir arada olamazsın, dostlukve arkadaşlık değerleri kendilerini kaybeder. Çocuklar arasında bağlarzayıflayarak yakınlık göstermezler. Eğlenceli oyunlardan mahrum bırakmak gibifarklılıklar ortaya çıkar. Bu da hem çocuklar hem de bireyler arasındakiiletişim bağının kopmasına yol açar.

            3. GünümüzÇocukları Neden Mutsuz?

            “Ailelerin,çocuklarını teknolojiden olabildiğince uzak tutarak, enerjilerini doğadaboşaltmalarını sağlamaları gerekiyor[6]”.Geçmişte sokaklarda oynayan, kolay sosyalleşebilen çocuklar ne yazık ki artıkgitgide daha farklı olmaya başladı. Yapılan araştırmalar “yeni nesilçocukların” neşesiz, daha içine kapanık olduğunu ve odaklanamama sorunuyaşadıklarını ortaya çıkarırken, uzmanlar bunun sebebinin ailelerin çocuklarınakarşı tutumlarından kaynaklandığını belirtiyor.

            Eskidenaileler bebeklerinin el çırpmasına, değişik sözcükler çıkarmasına, oyunlaroynamasına sevinir ve bununla övünürdü. Ancak artık aileler tablet kullanabilençocuklarıyla övünmekte, birbirlerine çocuklarının telefonlarla tabletlerleyaptığı işleri anlatmaktalar. Çocuklar, doğar doğmaz televizyon izlemeyebaşladıkları için teknolojinin çoğu zaman yaydığı sevimsiz enerji ile neşesizve donuk hale gelmektedir.

            SONUÇ

            Şiddeteeğilim, dalgınlık, başarısızlık, tepkisizlik, asosyallik, kas ve eklemproblemleri, radyasyona maruz kalma, obezite gibi birçok belirtisi olan bubağımlılığın engellenmesi anne ve babaların elinde. Bir girdap gibi çocuklarıiçine çeken ekranlara kontrolsüzce maruz kalan çocukların en büyük kurtarıcısıebeveynler. Uzmanlar anne ve babaları “kontrol” konusunda uyarıyor ve şiddetiçeren oyunlardan uzak durulması gerektiğini söylüyor. Netice itibariyle çağınen büyük tehlikelerinden birisi olan çocuk oyunlarının kontrol altına alınmasıve çocuklarımızın geleceğinin korunması artık kaçınılmaz bir zorunluluk halinegelmiştir.

 

 

KAYNAKÇA

TOKMAKCIOGLU, E. , 2007, “Çocuk Oyunları”, BilgiYayınevi, İstanbul

ERKAL, A. LALE, 2008, “Unutturduğumuz Çocuk Oyunları”,Özyürek Yayınevi, İstanbul

ELLİSON, S. , “Çocukların Sevdiği 365 Yaratıcı Oyun”,Pozitif Yayınları

TEZEL, Y. , 2016, “Bilgisayar Oyunları Tarihi”, SokakKitapları Yayınları, İstanbul

ÜNAL, G. TEREK, 2011, “Dijital Oyunlar”, DerinYayınları, İstanbul

[1]Yasamgucu.org, Oyun Nedir, Oyun Çeşitleri Nelerdir

[2] PınarKÖSE, Yeni Şafak Gazetesi, 08 Ağustos 2017

[3] PınarKÖSE, Yeni Şafak Gazetesi, 08 Ağustos 2017

[4] OlgunDURSUN, www.evrensel.net, 22 Temmuz 2016

[5]www.denkbilgi.com

[6] KlinikPsikolog Gülşah Sam, www.milliyet.com.trköşe yazısı.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook YorumlarıDisqus Yorumları